Νέα παράταση στα Δελτία Εκπαίδευσης – Εξέτασης (ΔΕΕ) υποψηφίων οδηγών έως την 31η Ιουλίου 2019, έδωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Νέα παράταση στα ΔΕΕ  υποψηφίων οδηγών

Μια ακόμη παράταση, έως 31/7/2019, έδωσε το υπουργείο Μεταφορών στα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης υποψηφίων οδηγών, προκειμένου να ομαλοποιηθούν οι διαδικασίες των εξετάσεων σε όλη την επικράτεια.

 
Σε μια προσπάθεια να ομαλοποιηθούν οι διαδικασίες διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών σε όλη τη χώρα, το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε μια νέα παράταση (έως την 31η Ιουλίου) στα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (ΔΕΕ).
Στην σχετική εγκύκλιο αναφέρεται πως: «… δεδομένης της συσσώρευσης σημαντικού αριθμού φακέλων στην πλειονότητα των Υπηρεσιών Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, λόγω της μέχρι πρότινος αδιναμίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών δύνανται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Α 45) με τίτλο: Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, να προβαίνουν, κατά περίπτωση, σε χορήγηση παράτασης της ισχύος Δελτίων Εκπαίδευσης – Εξέτασης (ΔΕΕ) των οποίων έληξε η ισχύς, υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι είχαν αιτηθεί και δεν προγραμματίστηκαν για δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για τον προαναφερθέντα λόγο, καθώς και των υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι προγραμματίστηκαν και δεν διενεργήθηκε η δοκιμασία για τον ίδιο λόγο.
Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω παράταση ισχύος δεν δύναται να υπερβαίνει την 31η Ιουλίου 2019
».
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ