Δείτε αναλυτικά τις παρατάσεις λόγω COVID-19 σε άδειες οδήγησης, Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και άλλα έγγραφα.

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης & Π.Ε.Ι.

Παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης και των ΠΕΙ, στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid-19.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 και σε συνέχεια της από 22-02-2021 δημοσιεύσεως του α' σχετικού Κανονισμού, εφαρμόζονται τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά στις άδειες οδήγησης:
1          Παρατείνεται για δέκα μήνες η ισχύς των αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021.
2          Παρατείνεται εκ νέου, η ισχύς των αδειών οδήγησης, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την επτάμηνη παράταση βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021, για έξι μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
3          Παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους άδειας οδήγησης της οποίας η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα σημεία Α1 και Α2, να υποβάλλουν την αίτηση ανανέωσης οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας (σύμφωνα με το σημείο Α1 ή Α2) άδειας. Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας τίθεται η ημερομηνία λήξης της παραταθείσας (σύμφωνα με το σημείο Α1 ή Α2) άδειας.
Κατ` εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις, παρέχεται σε κατόχους άδειας οδήγησης της οποίας η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα σημεία Α1 και Α2, η δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση ανανέωσης και σε ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας άδειας, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου με την αρμόδια Υπηρεσία:
 1. Περίπτωση επείγουσας ανάγκης μετάβασης στο εξωτερικό σε κράτος εκτός Ε.Ε., που δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.
 2. Περίπτωση συμμετοχής σε προκήρυξη/διαγωνισμό, που δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.
 3. Περίπτωση κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής ιατρικού πιστοποιητικού, είτε η εξάμηνη κατά τα οριζόμενα στο γ΄ σχετικό διάταγμα, είτε η παραταθείσα κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας.
 4. Οποιαδήποτε άλλη έκτακτη κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών περίπτωση.
Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας:
 • Στις περιπτώσεις i, ii και iv δύναται να είναι οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμεί και δηλώνει στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος, μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ανανέωσης και της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας (σύμφωνα με το σημείο Α1 ή Α2) άδειας.
 • Στην περίπτωση iii τίθεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του ιατρικού πιστοποιητικού.
4          Μη διεκπεραιωμένες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας για την ανανέωση αδειών οδήγησης διεκπεραιώνονται κανονικά μέχρι περάτωσης της διαδικασίας (έκδοση εντύπου).
Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας στις περιπτώσεις αυτές τίθεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του γ` σχετικού διατάγματος:
 • Η ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ανανέωσης πριν τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης άδειας.
 • Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ανανέωσης μετά τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης άδειας.

Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

1ον: Παρατείνεται για δέκα μήνες, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 2 του α` σχετικού Κανονισμού:
 • Η προθεσμία για την ολοκλήρωση από κατόχους Π.Ε.Ι. του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, το οποίο όφειλαν να ολοκληρώσουν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021.
 • Η ισχύς του Π.Ε.Ι. των κατόχων αυτών, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2ον: Παρατείνεται εκ νέου, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 2 του α` σχετικού Κανονισμού:
 • Η προθεσμία για την ολοκλήρωση από κατόχους Π.Ε.Ι. του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, το οποίο, μετά την επτάμηνη παράταση με τις διατάξεις του β` σχετικού Κανονισμού, όφειλαν να ολοκληρώσουν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021
 • Η ισχύς του Π.Ε.Ι. των κατόχων αυτών, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξι μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
3ον: Παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους Π.Ε.Ι. του οποίου η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα σημεία B1 και B2 να υποβάλλουν την αίτηση ανανέωσης οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν, εφόσον βέβαια έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης. Ως έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. τίθεται η ημερομηνία της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης.
4ον: Μη διεκπεραιωμένες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας για την ανανέωση Π.Ε.Ι. διεκπεραιώνονται κανονικά μέχρι περάτωσης της διαδικασίας (έκδοση εντύπου). Ως έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. και στις περιπτώσεις αυτές τίθεται η ημερομηνία της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης.
Επιπλέον, τα Ιατρικά Πιστοποιητικά που έχουν τυχόν εκδοθεί έως τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας, γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και εντός τεσσάρων μηνών μετά το πέρας της οριζόμενης στο γ` σχετικό διάταγμα καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής (6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης).
Ακόμα, παρατείνεται η ισχύς των αδειών άσκησης επαγγέλματος των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 3η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 για δέκα μήνες, αντίστοιχα με την παράταση της ισχύος της άδειάς τους οδήγησης (σημείο Α1).
Τέλος, παρατείνεται για δέκα μήνες η ισχύς των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) με ημερομηνία λήξης (3ετίας) εντός του χρονικού διαστήματος από την 3η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 και των Δ.Ε.Ε. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή τους, βρίσκεται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.
 

Advertisement