Σε έως και 24 μήνες η εξοφληση προστίμων του ΚΟΚ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δίνει πλέον την δυνατότητα στους πολίτες να εξοφλήσουν τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί από την Τροχαία σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις, αφότου έχει βεβαιωθεί η είσπραξη στις αρμόδιες ΔΟΥ.

 
Η απόφαση αυτή επιτρέπεται να γίνει με την ένταξη τους στην ρύθμιση του ν. 4152/2013 γιατί σύμφωνα με όσα προβλέπει η ρύθμιση, οι έκτακτες οφειλές προς το Δημόσιο μπορούν να εξοφληθούν σε έως και 24 δόσεις (αντί για 12). Η αίτηση για να γίνει αυτό πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά με υπεύθυνη δήλωση μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, που φέρει τον τίτλο «Ρύθμιση οφειλών» και είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό που έχει κάθε φορολογούμενος στο σύστημα ΤΑΧΙSnet.

Μέσα στην αίτηση, ο πολίτης θα πρέπει να δηλώσει τα περιουσιακά του στοιχεία και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για το αδίκημα της φοροδιαφυγής ενώ στην συνέχεια υποβάλλοντας τα μηνιαία έσοδα και έξοδα του, το σύστημα θα εγκρίνει αυτόματα τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων. Τέλος, ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει τον αριθμό ΙΒΑΝ κάποιου λογαριασμού του μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές.

Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος που θα υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
1. Το ποσό της οφειλής που υπάγεται στη ρύθμιση επιβαρύνεται με ετήσιο τόκο 5%, ακόμη κι αν κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο.
2. Το ποσό κάθε δόσης πρέπει να είναι μεγαλύτερο 15 ευρώ.
3. Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέα χρέη προς το Δημόσιο ο οφειλέτης μπορεί να τα υπαγάγει κι αυτά σε νέα «πάγια ρύθμιση».
4. Προϋπόθεση για την ένταξη στην «πάγια ρύθμιση» είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας 5ετίας, καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία.
5. Προϋπόθεση επίσης για την ένταξη στη ρύθμιση είναι να έχουν τακτοποιηθεί όλα τα προηγούμενα χρέη του οφειλέτη.
6. Φορολογούμενος εναντίον του οποίου εκκρεμεί ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή δεν μπορεί να υπαχθεί στην «πάγια ρύθμιση».
7. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπειες αφενός την υποχρεωτική άμεση καταβολή ολόκληρου του ανεξόφλητου υπολοίπου της οφειλής και αφετέρου την ενεργοποίηση του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει κατασχέσεις σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, εάν αυτός:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
β) δεν καταβάλλει τυχόν εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,
γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθΆ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,
δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,
ε) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση,
στ) δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία – πληροφορίες.

8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής μίας μηνιαίας δόσης της πάγιας ρύθμισης, το ποσό της δόσης αυτής επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%.
9. Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση και να μην ακυρωθεί, ο φορολογούμενος θα πρέπει να εξοφλήσει σε υποκατάστημα οποιασδήποτε τράπεζας ή μέσω ATM οποιουδήποτε υποκαταστήματος τράπεζας στην οποία έχει κάποιον καταθετικό λογαριασμό ή μέσω e-banking την 1η δόση της ρύθμισης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Η εξόφληση της 1ης δόσης είναι εφικτή είτε με την πληκτρολόγηση -σε περίπτωση πληρωμής μέσω e-banking ή μέσω ΑΤΜ- είτε με την προσκόμιση -σε περίπτωση προσέλευσης στο ταμείο τραπεζικού υποκαταστήματος- της λεγόμενης Ταυτότητας Ρυθμιζόμενης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.), δηλαδή του ειδικού τριμερούς πολυψήφιου κωδικού αριθμού που συνοδεύει τη ρυθμιζόμενη οφειλή.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ