Στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα για τη νέα συμφωνία με τους δανειστές, υπάρχουν και αρκετές διατάξεις που αλλάζουν εκ νέου την αγορά των ΦΔΧ.

Αλλαγές στην αγορά των ΦΔΧ

Στην πρόσφατη συμφωνία της χώρας μας με τους δανειστές, περιλαμβάνονται και διάφορες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που ουσιαστικά απελευθερώνουν περαιτέρω την αγορά των φορτηγών. Μάθε τις αλλαγές…

 
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 104 του νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα που επιβάλλεται να «περάσουν» από την Βουλή προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η νέα συμφωνία της Πολιτείας με τους θεσμούς, περιλαμβάνονται και διάφορες διατάξεις που αφορούν στο περαιτέρω άνοιγμα της αγορά των φορτηγών στην Ελλάδα.
Με βάση λοιπόν τα όσα περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου:
-Με την παράγραφο 1 καταργείται ο περιορισμός της διενέργειας διεθνών μεταφορών μόνο με ΦΔΧ μικτού βάρους άνω των 3,5t. καθώς και η διάκριση των μεταφορέων σε παλαιούς και νέους, προκειμένου να υπαχθούν όλοι σε ενιαίους κανόνες πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλματος.
-Με τις παραγράφους 2 και 3 καταργείται ο περιορισμός της θέσης σε κυκλοφορία συγκεκριμένου αριθμού ρυμουλκούμενων ή ήμι-ρυμουλκούμενων οχημάτων ανά ρυμουλκό, προκειμένου να γίνεται βέλτιστη αξιοποίηση του στόλου των ΦΔΧ (Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης).
-Με την παράγραφο 4 τροποποιείται η περίπτωση (Β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3887/2010, προκειμένου η μίσθωση να γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4093/2012 (Α 222).
-Με την παράγραφο 5 τροποποιείται η διάταξη της περίπτωσης (ΒΒ) της υποπαρ. 4 της παραγράφου ΙΕ του νόμου 4093/2012 (Α 222) προκειμένου να παρέχεται μεγαλύτερη ευχέρεια μίσθωσης ΦΙΧ και βέλτιστη αξιοποίηση της στόλου των ΦΙΧ (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης).
Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατή η μίσθωση οποιασδήποτε κατηγορίας ΦΙΧ, με την προϋπόθεση ότι το φορτηγό είναι κατάλληλο για της διενεργούμενες μεταφορές από τον μισθωτή.
-Με την παράγραφο 6 καταργείται ρητά η υπουργική απόφαση Β1/13082/1410/2012 (Β 888) του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και η υπουργική απόφαση Β1/οικ/38810/3156/2014 (Β 1809).
-Επιπροσθέτως, με την παράγραφο 7 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου 3887/2010 ώστε η απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας να γίνεται με ενιαίο τρόπο ανεξαρτήτως του τύπου της μεταφορικής επιχείρησης (ατομική και κάθε είδους εταιρική μορφή), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 με τίτλο «Ορισμοί» (σε ότι αφορά στους τύπους των επιχειρήσεων) και στο άρθρο 5 με τίτλο «Όροι σχετική με την απαίτηση οικονομικής επιφάνειας» του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 «σχετικά με την θέσπιση κοινών κανόνων αναφορικά με τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 92/96/ΕΚ του Συμβουλίου». (## L300/2009).
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ