Οι οδηγοί Mini-Buses και λεωφορείων που σχετίζονται με τη μεταφορά μαθητών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στον Κ.Β.Α.Ε. με βάση τον Ε.Φ.Κ.Α.

Εκτός βαρέων & ανθυγιεινών οι οδηγοί λεωφορείων

Με σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο, ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στην υπαγωγή ή μη των οδηγών σχολικών λεωφορείων στον κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

 
Με σχετικό έγγραφο του Τμήματος Ασφάλισης Μισθωτών, της Διεύθυνσης Ασφάλισης, της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (που υπάγεται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη των οδηγών σχολικών λεωφορείων και πούλμαν στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων», διευκρινίζεται πως οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων και πούλμαν (τουριστικών λεωφορείων) που σχετίζονται με την μεταφορά μαθητών, με βάση και το απαντητικό έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 12315/646/20-2-2020 του υπουργείου Μεταφορών, δεν υπάγονται στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, στο έγγραφο του υπουργείου Μεταφορών αναφέρεται πως: «…κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009, το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών ορίζεται ως η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης που εκτελεί με λεωφορεία μεταφορές επιβατών παρεχόμενες στο κοινό ή σε ορισμένες κατηγορίες χρηστών έναντι κομίστρου καταβαλλόμενου από τον επιβάτη ή τον διοργανωτή της μεταφοράς. Για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χορηγείται, μετά τον έλεγχο εκπλήρωσης συγκεκριμένων προϋποθέσεων, ¶δεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατών, ενώ τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για το μεταφορικό έργο χαρακτηρίζονται στην άδεια κυκλοφορίας τους ως Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης.
Στον ανωτέρω ορισμό δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που το κύριο αντικείμενο τους δεν είναι οι επιβατικές μεταφορές, αλλά εκτελούν το συγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του έργου τους (π.χ. Μεταφορά Προσωπικού, μεταφορά μαθητών με σχολικά λεωφορεία κ.λ.π.), χωρίς τη χρέωση κομίστρου.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα λεωφορεία χαρακτηρίζονται ως Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης και δεν απαιτείται η εκπλήρωση των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα επιβατών που τίθενται στον κανονισμό 1071/2009
».
Το συγκεκριμένο έγγραφο του Ε.Φ.Κ.Α. μπορείτε να βρείτε εδώ
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ