Πολλές και σημαντικές είναι οι προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης οδηγών και όχι μόνο.

Η εκπαίδευση των οδηγών αναδιοργανώνεται

Ενημερωθείτε για τις προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής προς το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

 
Σε σχετική του επιστολή, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γ. Πατούλης, κατέθεσε μια δέσμη προτάσεων αναφορικά με την αναμόρφωση του συστήματος εκπαίδευσης και εξέταση των υποψηφίων οδηγών, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών καθώς και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.
Μεταξύ αυτών αξίζει να αναφέρουμε τα εξής:
 • Αναμόρφωση του εγχειριδίου θεωρητικών εξετάσεων με έμφαση σε ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα οδήγησης, συμπεριφοράς αλλά και γνώσης του ΚΟΚ.
 • Ψηφιοποίηση του δελτίου εκπαίδευσης – εξέτασης του οδηγού με απόδοση μοναδικού αριθμού (barcode) προκειμένου να αποτρέπονται τυχόν πλαστογραφίες.
 • Αναβάθμιση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος καταχωρήσεων αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας του υπουργείου, προκειμένου να γίνει πιο αξιόπιστο και διαλειτουργικό.
 • Διασύνδεση του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) που εγκαθίσταται σε κάθε εξεταστική αίθουσα με όλες της Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών ανά Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου το αποτέλεσμα της εξέτασης να εισάγεται στον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε εξεταζόμενου.
 • Ένταξη όλων των κατηγοριών οδηγών, ειδικές άδειες ΕΔΧ, πιστοποιητικά ADR κ.ο.κ., σε μηχανογραφική εφαρμογή ανάλογη του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. προκειμένου να σταματήσει η διεξαγωγή τους με χειρόγραφες διαδικασίες.
 • Διασύνδεση όλων των μηχανογραφικών συστημάτων με τον κεντρικό υπολογιστή του υπουργείου, μέσω του οποίου να διανέμονται οι ερωτήσεις προς τους εξεταζόμενους οδηγούς.
 • Καθιέρωση πιστοποιητικών επάρκειας εξεταστή και εκπαιδευτή με την αρμοδιότητα της σχετικής επιμόρφωσης τους από τις Περιφέρειες και χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
 • Σύσταση ειδικής επιτροπής επιστημόνων για τη διαρκή αξιολόγηση του συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης. Να επανεξετάζονται οδηγοί που υποπίπτουν σε σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ ή προξενούν κατεπανάληψη τροχαία ατυχήματα.
 • Συνυπολογισμός, κατά τη διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης της υποχρεωτικής διδασκαλίας για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μέσω της υιοθέτησης του θεσμού των Σχολικών Βεβαιώσεων Οδικής Ασφάλειας.
 • Κωδικοποίηση της νομοθεσίες και απλούστευση όλων των διαδικασιών από την κατάθεση των δικαιολογητικών ως την εκπαίδευση, εξέταση και χορήγηση αδειών οδήγησης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
 • Καθιέρωση της ηλεκτρονικής μεταβίβαση οχήματος με καταχώρηση της πράξης από τον πωλητή μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής και ταυτόχρονη αποδοχή της από τον αγοραστή, όπως συμβαίνει και με τις μισθώσεις ακινήτων, με προϋπόθεση την διασφάλιση της απόδοσης του τέλους μεταβίβασης στις Περιφέρειες.
 • Αυτοδίκαιη άρση της παρακράτησης κυριότητας μετά την παρέλευση 5ετίας από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας με δικαίωμα στον πωλητή να διατηρεί την παρακράτηση για περαιτέρω χρονικό διάστημα με υπεύθυνη δήλωση τους στις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών.
 • Καταχώρηση αμελλητί στο μηχανογραφικό σύστημα πράξεων αφαίρεσης άδειας κυκλοφορίας ή άδειας οδήγησης με ευθύνη της Αστυνομικής Αρχής ή της Δημοτικής Αστυνομίας, που διαπιστώνει παράβαση και επιβάλλει την προβλεπόμενη ποινή.
 • Εκκαθάριση και καταστροφή όλων των αρχείων που διατηρούνται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών έως την 31.12.2000 ή εναλλακτικά ως την 31.12.2005, με στόχο την εξοικονόμηση ανθρωποωρών απασχόλησης και μείωσης του κόστους διατήρησης ενός φυσικού αρχείου, μη ενεργού, παρωχημένου και άχρηστου στην πράξη. Υποχρεωτική ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών από 1.1.2001 ή εναλλακτικά από 1.1.2006.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement