Στο νέο σχέδιο νόμου για τις άδειες οδήγησης επανακαθορίζεται και το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Επιθεωρητών – Ελεγκτών του ΣΕΕΜΕ.

Νέο Σώμα Ελεγκτών Μεταφορών

Με βάση το νέο σχέδιο νόμου για τις εξετάσεις οδήγησης του υπουργείου Μεταφορών, επανακαθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών (ΣΕΕΜΕ).

 
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 17 του εν λόγω σχεδίου νόμου, το υπουργείο Μεταφορών επιδιώκει την αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών, με απώτερο στόχο φυσικά, την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.
Πιο συγκεκριμένα, το ΣΕΕΜΕ θα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του ν. 4530/2018 και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν τις εξής διαδικασίες:
  • Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) καθώς και την ενοικίαση Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με οδηγό.
  • Ηλεκτρονική γνωστοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών της λύσης σύμβασης ενοικίασης ΕΙΧ οχημάτων.
Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Γενικός Επιθεωρητής θα εκδίδει τις απαιτούμενες εντολές ελέγχου και θα συγκροτεί μεικτά κλιμάκια ελέγχου, τα οποία θα αποτελούν ένας Επιθεωρητής – Ελεγκτής του ΣΕΕΜΕ και οι απαραίτητοι, ανά περίπτωση, υπάλληλοι του κλιμακίου ελέγχου.
Με βάση τα όσα περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου, προβλέπεται ο διπλασιασμός (40 από 20 που είναι σήμερα) των θέσεων Επιθεωρητών – Ελεγκτών και η κάλυψη των εν λόγω θέσεων θα γίνει είτε με απόσπαση τακτικών υπαλλήλων του υπουργείου Μεταφορών και φορέων που εποπτεύονται από τον οικείο υπουργό, είτε με απόσπαση τακτικών υπαλλήλων άλλων υπουργείων.
Παράλληλα, επαναπροσδιορίζονται τα προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής των Επιθεωρητών – Ελεγκτών του ΣΕΕΜΕ, καθώς και του Γενικού Επιθεωρητή.
Για τον τελευταίο, η διαδικασία επιλογής θα γίνεται με υπουργική απόφαση, η θητεία του θα είναι πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ενώ το έργο του θα συνεπικουρούν τρεις Ειδικοί Σύμβουλοι.
 
 
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ