Αποζημίωση έως και 3.600 ευρώ ανά όχημα θα λάβουν οι κάτοχοι τουριστικών λεωφορείων από την Πολιτεία λόγω της πανδημίας.

Αποζημίωση 21 εκ. ευρώ στα τουριστικά λεωφορεία

Ενημερωθείτε για τα κριτήρια και το ύψος της αποζημίωσης που αναλογεί στους δικαιούχους

 
Με βάση τα όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ Β 5571 της 29ης Δεκεμβρίου του 2021 και τη σχετική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά Δ.Χ. λεωφορεία και τουριστικά τρένα», η αποζημίωση που η Πολιτεία θα παράσχει τους επαγγελματίες του κλάδου λόγω της πανδημίας του Covid-19 ανέρχεται στα 21,007 εκ. ευρώ και ε ότι αφορά στα τουριστικά λεωφορεία, αφορά στην υποχρέωση πλήρωσης του 65% του προβλεπόμενου μέγιστου ορίου μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα και αναλόγως του οχήματος, διαμορφώνεται ως εξής:
  • Έως 30 θέσεις: 2.400 ευρώ
  • Από 30 θέσεις και άνω: 3.600 ευρώ
 
Η διαδικασία αποζημίωσης και τα δικαιολογητικά
Οι δικαιούχοι επιβάλλεται να καταθέσουν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) τα ακόλουθα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης (29.12.2020):
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
  • Προσύμφωνο κυριότητας (όπου υφίσταται)
Σε περίπτωση ηλεκτρονική υποβολής των δικαιολογητικών, η αίτηση θα πρέπει να είναι είτε ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο, είτε να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια αρχή.
Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά της παρ. 1 στην αρμόδια Π.Υ.Τ., βάσει του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α148) και της 87618/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, ήτοι έχουν καταθέσει την ως άνω αίτηση (υπογεγραμμένη ψηφιακά ή με γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της) μαζί με τα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή αυτών.
Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement