Με βάση τα ισχύουν πλέον στην νομοθεσία για το Η.Α.Σ. φορτηγών ΔΧ, σε κάθε σχετική παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ…

Υπενθυμίσεις για το H.A.Σ.

Με σχετική ανακοίνωση του, το ΠΣΧΕΜ φρόντισε να υπενθυμίσει ορισμένες χρήσιμες και… κρίσιμες διατάξεις που ισχύουν για το Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

 
Πιο συγκεκριμένα, το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών υπενθυμίζει πως με την Γ456/ΟΙΚ.8061/487/2017 απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β 476/2017), μεταβλήθηκε η νομοθεσία χορήγησης των Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμων Σημάτων (Η.Α.Σ.) προβλέποντας πλέον τα εξής:
Το ΗΑΣ έχει πλέον ισχύ τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του και με το πέρας της εν λόγω 4ετίας, επιβάλλεται να αντικατασταθεί από νέο ΗΑΣ.
Σε περίπτωση μεταβίβασης ή αντικατάστασης του Φ.Δ.Χ. (Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης) δεν ισχύει το διάστημα αντικατάστασης του ΗΑΣ εντός 60 ημερών, που ίσχυε μέχρι πρότινος.
Με την νέα απόφαση που προαναφέρουμε, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική αίτηση έκδοσης νέου ΗΑΣ στον Φορέα Χορήγησης, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας Φ.Δ.Χ., αλλιώς επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης 1.50 της παραγράφου 1 του άρθρου 4, του νόμου 3446/06 (ΦΕΚ Α49)που προβλέπουν πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.
Οι ιδιοκτήτες των Φ.Δ.Χ. που τους έχει χορηγηθεί ΗΑΣ έως την δημοσίευση της ως άνω απόφασης, έχουν την υποχρέωση να τα αντικαταστήσουν έως τις 15.02.2021.
Τέλος, το ΠΣΧΕΜ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, σε όλες τις περιπτώσεις υποχρέωσης αντικατάστασης του ΗΑΣ όπως η αλλαγή φορτηγού, η αλλαγή ιδιοκτήτη, η καταστροφή του ΗΑΣ ή η λήξη της 4ετίας ισχύος του σήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ