Αλλαγές στα όρια ηλικίας των τουριστικών λεωφορείων και όχι μόνο προβλέπονται στις νέες διατάξεις του υπουργείου Μεταφορών.

Νέα όρια ηλικίας για τα λεωφορεία

Στο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών για τα υδατοδρόμια, περιλαμβάνονται και πολλαπλές ρυθμίσεις για τον κλάδο των λεωφορείων και πιο συγκεκριμένα για τα όρια ηλικίας που πρέπει να πληρούν.

 
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 41 με τίτλο «Ρυθμίσεις γα τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία» περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον χρόνο κυκλοφορίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων, την αντικατάσταση τους καθώς και την ανάκληση της άδειας τους. Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται η κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων.
Στην παράγραφο «1α» ορίζεται πως τα μεταχειρισμένα λεωφορεία για τα οποία χορηγείται έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού λεωφορείου ΔΧ, δεν θα υπερβαίνουν σε ηλικία τα πέντε (5) έτη, από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη υπολογιζόμενου.
Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη για την εξασφάλιση του μικρού μέσου όρου ηλικίας των εισερχόμενων στον τουριστικό κλάδο οχημάτων, ενισχύοντας έτσι την οδική ασφάλεια και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Παράλληλα, αναφέρεται πως η ισχύουσα προϋπόθεση, με βάση την οποία το όχημα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία εκπομπών ρύπων Euro5 ή μεταγενέστερη, δεν εξυπηρετεί πλέον τον σκοπό αυτό καθώς έχει ήδη παρέλθει δεκαετία από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου.
Στην παράγραφο «1γ» ορίζεται πως το όριο ηλικίας των 27 ετών, όταν και τα λεωφορεία θα πρέπει να αποσύρονται, δεν θα υπολογίζεται πλέον με βάση την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, όπως ισχύει σήμερα, αλλά σύμφωνα με το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη υπολογιζόμενου.
Αυτό κρίνεται σκόπιμο καθώς η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ενδεχομένως να μην είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια, με αποτέλεσμα το όριο απόσυρσης να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική ηλικία του οχήματος. Παρόμοια διάταξη θα ισχύει και για τα υπεραστικά λεωφορεία.
Με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου (41ο) αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του ν.711/1977 (Α 284) προκειμένου να προσαρμοστούν στις τροποποιήσεις του άρθρου 7, οι προϋποθέσεις για την αντικατάσταση των τουριστικών λεωφορείων.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
  • Με την παράγραφο 2 ορίζεται πως στις περιπτώσεις που έχει παρέλθει 5ετία από τη χορήγηση της έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία, το λεωφορείο θα μπορεί να αντικατασταθεί από κατάλληλο όχημα που δεν έχει υπερβεί το γενικό όριο των 27 ετών. Ειδικά στην περίπτωση λεωφορείου που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως ειδικό τουριστικό λεωφορείο ΔΧ, το όριο τίθεται στα 15 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη υπολογιζόμενου, κάτι που θα ισχύει και για τα υπεραστικά λεωφορεία.
  • Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται (κατά αντιστοιχία με τη ρύθμιση της παραγράφου 1α του άρθρου 7), ο όρος του προτύπου Euro 5 με αυτόν της πενταετίας από το έτος κατασκευής του πλαισίου του οχήματος, του έτους αυτού μη υπολογιζόμενου.
  • Με την παράγραφο 4 του άρθρου 42, καθορίζεται πως τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία ΔΧ, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, όταν τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο αρχικής έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία από την οικεία Π.Υ.Τ. του υπουργείου Τουρισμού, πρέπει να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα, με προέλευση από χώρα – μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη υπολογιζόμενου.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ