Παράταση ισχύος διπλώματος για τους άνω των 74 ετών

Με σχετική του απόφαση, το υπουργείο Μεταφορών ενέκρινε την παράταση της ισχύος της άδειας οδήγησης για όσους έχουν συμπληρώσει τα 74 έτη ηλικίας. Διαβάστε τις λεπτομέρειες…

 
Πιο συγκεκριμένα, στην σχετική απόφαση του υπουργείου αναφέρεται πως:
«Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των κατόχων αδειών οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών και ενόψει της τροποποίησης – επικαιροποίησης του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Παύει να εφαρμόζεται η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τη ηλικία των 74 ετών, ως αυτή είχε θεσπιστεί με το νόμο Σπίρτζη. Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών έχουν κριθεί απορριπτέοι σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, για τους οποίους συνεχίζεται η διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και υποβάλλουν, από την 30η Αυγούστου 2018 (30/8/2018), στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της, έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 (31/10/2019), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 (31/12/2019). Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Μεταφορών.
Τέλος, στους ενδιαφερόμενους στους οποίους έχει χορηγηθεί ή χορηγείται βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω, χορηγείται νέα βεβαίωση, παραδίδοντας την αρχικώς χορηγηθείσα, από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για περαιτέρω παράταση κατά τα ανωτέρω
».
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ