Τα νέα δεδομένα για τις πιάτσες των Taxi

Δείτε πως καθορίζονται πλέον τα κριτήρια χωροθέτησης των θέσεων στάσης / στάθμευσης των Ε.Δ.Χ. Taxi με βάση την νέα απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 
Με βάση όσα αναφέρονται σε αυτήν, για την χωροθέτηση «πιάτσας» Taxi, απαιτείται η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και για λόγους ισονομίας, τόσο τη ζήτηση για Ταξί σύμφωνα με τις παρακείμενες δραστηριότητας, όσο και την ανάγκη για στάθμευση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα των κατοίκων της περιοχής. Επίσης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πως από την εφαρμογή της χωροθετημένης θέσης στάθμευσης Ταξί, δεν θα επηρεαστεί αρνητικά το επίπεδο εξυπηρέτησης της οδού και τυχόν παρακείμενων κόμβων, ενώ θα διασφαλίζεται πως η διερχόμενη κυκλοφορία θα διεξάγεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια.
Που δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση πιάτσας Ταξί
 • Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας με καθοριζόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα
 • Σε οδούς με παράπλευρο δίκτυο (S.R.)
 • Σε οδούς όπου λειτουργούν λεωφορειολωρίδες κυκλοφορίας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Που επιτρέπεται η χωροθέτηση πιάτσας Ταξί
 • Σε οδούς μονής ή διπλής κυκλοφορίας. Απαραίτητο εναπομείναν πλάτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας, θα πρέπει να είναι, σε οδό μονής κυκλοφορίας το ελάχιστο στα τρία μέτρα (3,00) και σε οδό διπλής κυκλοφορίας στα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50). Σε οδούς όπου διέρχεται λεωφορείο το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος της οδού θα πρέπει να είναι στα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50).
 • Το πλάτος της χωροθετούμενης θέσης επί οδοστρώματος ή και σε εσοχή, ορίζεται κατά ελάχιστο στα δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) και το χωροθετούμενο μήκος ανά όχημα, στα πέντε μέτρα (5,00).
 • Οι χωροθετούμενες θέσεις στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα), προτείνεται να βρίσκονται πλησίον σημείων σημαντικής προσέλκυσης μετακινήσεων, όπως σταθμοί Μέσων Σταθερής Τροχιάς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, εμπορικά και αθλητικά κέντρα, κεντρικά σημεία πόλης κ.λπ. Η προτεινόμενη απόσταση, της χωροθετούμενης θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ από τα σημεία προσέλκυσης, προτείνεται να είναι η μέγιστη μέχρι τετρακόσια μέτρα (400) [αποδεκτός χρόνος περπατήματος πέντε λεπτά (5)].
 • Συνίσταται η χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα) να γίνεται πλησίον διαβάσεων πεζών, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση της θέσης ΤΑΧΙ από τους πεζούς. Η διάβαση πεζών θα πρέπει να προηγείται της θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ και να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση πέντε (5,00) έως δέκα μέτρα (10,00) τουλάχιστον.
 • Για τη χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα), ισχύ έχουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην απόσταση των χωροθετούμενων θέσεων από φωτεινούς σηματοδότες και από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP). Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 34, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η οδική ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και θα διασφαλίζεται απαραίτητα η καλή ορατότητα των πινακίδων σήμανσης και των σηματοδοτών.
 
 • Σε περίπτωση που, για τη χωροθέτηση θέσης στάσης-στάθμευσης ΤΑΧΙ, απαιτηθεί η δημιουργία εσοχής εις βάρος του πεζοδρομίου, τότε το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος πεζοδρομίου δεν θα είναι λιγότερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50), μη συμπεριλαμβανομένης της κατακόρυφης σήμανσης και αστικού εξοπλισμού.
 • Για χωροθετούμενες θέσεις σε εσοχή, ιδιαίτερα, πλησίον νοσοκομείων, αεροδρόμιων κ.λπ., προτείνεται η δημιουργία εσοχής με διαμόρφωση ραμπών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες.
 • Για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, απαιτείται μεταξύ των άλλων να διασφαλίζονται καλές συνθήκες ορατότητας με επαρκή φωτισμό.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ