Μεγαλύτερες εγγύησεις για τους Έλληνες διεθνομεταφόρεις από το δελτίο TIR.

Ισχυροποιείται το δελτίο TIR

Με πρόσφατη απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, αυξάνεται σημαντικά στη χώρα μας η κάλυψη που παρέχει κάθε δελτίο TIR.

 
Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κάθε δελτίο TIR εφεξής παρέχει κάλυψη έως 100.000 ευρώ, αντί των 60.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι τώρα, γεγονός που παρέχει μεγαλύτερη σιγουριά στους Έλληνες διεθνομεταφορείς.
 
Το παραπάνω αποτελεί ένα σημείο σταθμό στην λειτουργία του TIR στην Ελλάδα, το όποιο έρχεται σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού TIR (e-TIR) που τίθεται σε εφαρμογή από τις 25/05/2021 σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειώνεται, πως το σύστημα TIR βρίσκεται στο πλευρό και των Ελλήνων αυτοκινητιστών από το 1956, ενώ σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΟΦΑΕ, παρέχει την πιο αξιόπιστη διεθνή εγγυοδοτική ασφάλεια, διασφαλίζοντας την ασφαλή τελωνειακή διαμετακόμιση των εμπορευμάτων, μειώνοντας σημαντικά το ρίσκο τόσο για τις τελωνειακές αρχές όσο και για τους ίδιους τους μεταφορείς.
 
Αναλυτικότερα, στο Αρθρο 1 και Αρθρο 2 της σχετικής Τροποποίησης 1861, αναφέρονται επί λέξη τα εξής:
Αρθρο 1
Στην υπό στοιχεία Τ. 1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 1:«9. Να δέχεται το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ως το μέγιστο ποσό που μπορεί να απαιτηθεί από αυτόν για κάθε δελτίο TIR.».
2. Αντικαθίσταται η παρ. 18 του άρθρου 1:
«18. Να καταθέσει τραπεζική εγγύηση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) ευρώ, για την πληρέστερη εξασφάλιση των απαιτήσεων του Δημοσίου από παραβάσεις των όρων της παρούσας. Το ύψος του ποσού της εγγύησης για τα έτη 2023 κι επόμενα επανεξετάζεται τον Δεκέμβριο του έτους 2022.».
3. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 2:
«2. Αντί της σύνταξης μεμονωμένων εγγυητικών συμβολαίων, ο Εξουσιοδοτούμενος δύναται να μεριμνά για την σύναψη ενιαίου συμβολαίου με αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία, για λογαριασμό των υπόχρεων, διασφαλίζοντας ευνοϊκότερους γι` αυτούς όρους.
Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και τυχόν υπερημεριών σε περίπτωση παρατυπιών μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, διατηρουμένης στο ακέραιο της ευθύνης του κατόχου του δελτίου TIR, έναντι των τελωνειακών αρχών, για τυχόν επιπλέον διαφορά.
Σε περίπτωση σύναψης ενιαίου συμβολαίου κατατίθεται αντίγραφο αυτού στην αρμόδια Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).».
Αρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σημείωση: 28 Απριλίου 2021). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

 
Advertisement